Lezi mala dolje preko jarka,
da pravimo kraljevića Marka.